thiết bị thụ hưởng graphite cho attapulgite ở Na Uy