tầm quan trọng của bụi mỏ đá trong khuôn của các khối