nghiền quặng như một phần của quá trình tinh luyện