Quy trình nạp quặng niken có thể kiểm tra và thử nghiệm lấy