quặng đồng bị phá vỡ và được nghiền thành bề mặt để nghiền