thiết bị khai thác ilis Tof chomen Tcompanies ở Anh