Hãy xem xét các yêu cầu đối với khai thác quy mô nhỏ ở Nga