mn kế hoạch thụ hưởng quặng Quy trình khai thác quặng Tmn