đá cứng khai thác quặng vàng và bạc và chế biến nó