dolomite rất quan trọng và thiết bị dolomite cũng vậy