chất lượng của các mỏ đá butterworth đá ở mũi phía đông